పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి జెరాక్స్ అనే పదం యొక్క అర్థం.

జెరాక్స్   నామవాచకం

అర్థం : అసలైన పత్రాన్ని ఉన్నది ఉన్నట్లుగా మరో పత్రాన్ని ఏర్పాటు చేయడం

ఉదాహరణ : పరీక్షాపత్రం యొక్క ప్రతికై విద్యాలయాల్లో ఆవేదన చెందుతున్నారు.

పర్యాయపదాలు : నకలు, ప్రతి


ఇతర భాషల్లోకి అనువాదం :

लेख आदि का अक्षरशः स्वरूप।

परीक्षा प्रमाण पत्र की एक और प्रति के लिए विद्यालय में आवेदन दिया है।
अनुलिपि, आदर्श, कापी, कॉपी, नकल, नक़ल, प्रति, प्रतिलिपि, प्रतिलेख

A reproduction of a written record (e.g. of a legal or school record).

copy, transcript

జెరాక్స్ పర్యాయపదాలు. జెరాక్స్ అర్థం. jeraaks paryaya padalu in Telugu. jeraaks paryaya padam.