దయచేసి ప్రకటనలను తీసివేయడానికి సభ్యత్వాన్ని పొందండి. అమర్‌కోష్‌లో కొత్త పదాలు మరియు నిర్వచనాలను జోడించడంలో మరియు ఇతర భాష సంబంధిత లక్షణాలను జోడించడంలో సభ్యత్వ రుసుము సహాయపడుతుంది.
పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి జీవనోపాధి అనే పదం యొక్క అర్థం.

జీవనోపాధి   నామవాచకం

అర్థం : బతుకు తెరువు కోసం చేసే పని

ఉదాహరణ : రైతు తన జీవనోపాధి కోసం వ్యవసాయం చేస్తున్నాడు.

जीविका चलाने के लिए धन अर्जित करने का कार्य।

किसान अपने जीविकोपार्जन के लिए खेती करता है।
जीवनोपार्जन, जीविकोपार्जन

అర్థం : బ్రతకడానికి

ఉదాహరణ : వ్యవసాయం అతని జీవనోపాధి యొక్క సాధనం.

పర్యాయపదాలు : జీవనవృత్తి

जीवन का निर्वाह।

खेती ही उसकी आजीविका का साधन है।
आजीविका, आबदाना, गुज़ारा, गुजारा, जीवन वृत्ति, जीवा, जीविका, रिजक, रिज़क, रोजी-रोटी

The act of sustaining life by food or providing a means of subsistence.

They were in want of sustenance.
Fishing was their main sustainment.
maintenance, sustainment, sustenance, sustentation, upkeep

జీవనోపాధి పర్యాయపదాలు. జీవనోపాధి అర్థం. jeevanopaadhi paryaya padalu in Telugu. jeevanopaadhi paryaya padam.