పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి జాతి అనే పదం యొక్క అర్థం.

జాతి   నామవాచకం

అర్థం : ఆకృతి, ధర్మము, మొదలైన వాటిలో సమాన దృష్టితో ఆలోచించి చేసే విభాగము.

ఉదాహరణ : భారత దేశములో అనేక జాతుల మామిడి పండ్లు లభిస్తాయి.

పర్యాయపదాలు : ప్రజాతి


ఇతర భాషల్లోకి అనువాదం :

जीव-जंतुओं के धर्म, आकृति आदि की समानता के विचार से किया हुआ विभाग।

भारत में आम की कई जातियाँ पाई जाती हैं।
जाति, नसल, नस्ल, प्रजाति

(biology) taxonomic group whose members can interbreed.

species

అర్థం : వంశపర్యాపరంగా వచ్చే కుల సంప్రదాయం

ఉదాహరణ : హిందువులలో తన మతంలో పెళ్లి చెసుకోవడానికి ప్రచారం చేస్తారు.

పర్యాయపదాలు : మతం


ఇతర భాషల్లోకి అనువాదం :

वंश-परम्परा के विचार से किया हुआ मानव समाज का विभाग।

हिंदुओं में अपनी ही जाति में शादी करने का प्रचलन है।
क़ौम, कौम, जात, जाति, फिरका, फिर्क, बिरादरी

(Hinduism) a Hindu caste or distinctive social group of which there are thousands throughout India. A special characteristic is often the exclusive occupation of its male members (such as barber or potter).

jati

అర్థం : పూర్వికుల నుండి వచ్చు వర్గం లేక సమూహం.

ఉదాహరణ : ఉన్నత వంశంలో జన్మించడం వలన ఎవరూ గొప్పవారు కాలేరు.

పర్యాయపదాలు : అభిజనం, కులం, కొలం, వంశం, వర్గం, వర్ణం, సంతతి


ఇతర భాషల్లోకి అనువాదం :

एक ही पूर्वपुरुष से उत्पन्न व्यक्तियों का वर्ग या समूह।

उच्च कुल में जन्म लेने से कोई उच्च नहीं हो जाता।
अनवय, अनूक, अन्वय, अभिजन, आल, आवली, कुल, ख़ानदान, खानदान, घराना, नसल, नस्ल, बंस, वंश, वंशतति

People descended from a common ancestor.

His family has lived in Massachusetts since the Mayflower.
family, family line, folk, kinfolk, kinsfolk, phratry, sept

అర్థం : మూలం నుండి ఉత్పన్నమయ్యే అనేకములు.

ఉదాహరణ : ఈ వనంలో చాలా రకాల గులాబి పూలున్నాయి.

పర్యాయపదాలు : రకం, విధం


ఇతర భాషల్లోకి అనువాదం :

एक ही तरह की अथवा एक ही मूल से उत्पन्न वस्तुओं, जीवों आदि का ऐसा वर्ग जो उसे दूसरी वस्तुओं या जीवों से अलग करता हो।

इस बगीचे में कई प्रकार के गुलाब हैं।
आकर, क़िस्म, किस्म, क्वालिटी, ढब, तरह, तर्ज, प्रकार, भाँति, भेद, रूप

A category of things distinguished by some common characteristic or quality.

Sculpture is a form of art.
What kinds of desserts are there?.
form, kind, sort, variety

అర్థం : అనేక ఉపజాతులు గల వర్గం

ఉదాహరణ : మేడక్ యొక్క శాస్త్రీయ నామం రానా టొగ్రీనా దానిలోనే యొక్క వంశం వున్నది.

పర్యాయపదాలు : కులం, వంశం, వర్ణం


ఇతర భాషల్లోకి అనువాదం :

(जीवविज्ञान) जीव का वर्गीकरणात्मक वर्ग जिसमें एक या एक से अधिक प्रजातियाँ हों।

मेढक का वैज्ञानिक नाम राना टिग्रीना है जसमें राना मेढक का वंश है।
वंश

(biology) taxonomic group containing one or more species.

genus

జాతి పర్యాయపదాలు. జాతి అర్థం. jaati paryaya padalu in Telugu. jaati paryaya padam.