పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి జాడ అనే పదం యొక్క అర్థం.

జాడ   నామవాచకం

అర్థం : ఉందా లేదా అనే భావన.

ఉదాహరణ : అప్పుడప్పుడు మన మనస్సులో ప్రశ్న లేవనెత్తుతుంది అది భగవంతుని యొక్క అస్తిత్వము అని.

పర్యాయపదాలు : అస్తిత్వం, ఉనికి, హాజరు


ఇతర భాషల్లోకి అనువాదం :

सत्ता का भाव।

कभी-कभी हमारे मन में यह प्रश्न उठता है कि क्या ईश्वर का अस्तित्व है।
अस्ति, अस्तित्व, नमोंनिशान, भव, मौजूदगी, वज़ूद, वजूद, विद्यमानता, संभूति, सत्ता, सत्त्व, सत्व, हस्ती

The state or fact of existing.

A point of view gradually coming into being.
Laws in existence for centuries.
He appeared on the face of the earth one day.
being, beingness, existence, face of the earth

అర్థం : ఏదైన మనిషి యొక్క చిరునామా

ఉదాహరణ : ఇప్పటి వరకు వాళ్ళ అన్న ఆచూకి తెలియలేదు.

పర్యాయపదాలు : ఆచూకి, ఉనికి


ఇతర భాషల్లోకి అనువాదం :

किसी चीज या बात का पता देने वाला कोई तत्व।

अभी तक उसके भाई का कोई पता-ठिकाना नहीं मिला।
ठाँ-ठिकाना, ठिकाना, ठौर-ठिकाना, नाम-पता, पता निर्देश, पता-ठिकाना

The general location where something is.

I questioned him about his whereabouts on the night of the crime.
whereabouts

జాడ పర్యాయపదాలు. జాడ అర్థం. jaada paryaya padalu in Telugu. jaada paryaya padam.