పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి జాగు అనే పదం యొక్క అర్థం.

జాగు   నామవాచకం

అర్థం : సమయం మించిపొవడం

ఉదాహరణ : ఈ పని ఆలస్యం కారణంగా స్వీకరించడం లేదు.

పర్యాయపదాలు : ఆలస్యం, జాప్యం, లేటు


ఇతర భాషల్లోకి అనువాదం :

विलम्ब होने की अवस्था या भाव।

इस कार्य की विलम्बता स्वीकार्य नहीं है।
अत्वरा, विलंबता, विलम्बता

The act of delaying. Inactivity resulting in something being put off until a later time.

delay, holdup

జాగు   క్రియా విశేషణం

అర్థం : తొందరగా రాలేక పోవడం

ఉదాహరణ : శ్యాం పరీక్ష గదిలోకి ఆలస్యంగా చేరుకున్నాడు.

పర్యాయపదాలు : ఆలస్యం, కాలహరణం, జాప్యం, తడవు


ఇతర భాషల్లోకి అనువాదం :

विलंब से।

श्याम परीक्षा भवन में देर से पहुँचा।
उसने विलंबतः यह कार्य शुरू किया।
अशीघ्रतः, देर से, देरी से, विलंबतः, विलंबपूर्वक

Later than usual or than expected.

The train arrived late.
We awoke late.
The children came late to school.
Notice came so tardily that we almost missed the deadline.
I belatedly wished her a happy birthday.
belatedly, late, tardily

జాగు పర్యాయపదాలు. జాగు అర్థం. jaagu paryaya padalu in Telugu. jaagu paryaya padam.