పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి జనం అనే పదం యొక్క అర్థం.

జనం   నామవాచకం

అర్థం : సమాజంలో నివసించేవారు.

ఉదాహరణ : హర్షవర్ధుని పరిపాలనా కాలంలో ప్రజలు సంతోషంగా ఉన్నారు.

పర్యాయపదాలు : జనత, జనాభా, జనులు, ప్రజలు, లోకులు

किसी राजा के अधीन या उसके राज्य में रहने वाले लोग।

राजा हर्षवर्धन के राज्य काल में प्रजा सुखी थी।
जन, जनता, परजा, प्रजा, राष्ट्रभृत्, रिआया, रियाया, रैयत, संतति, सन्तति

A person who owes allegiance to that nation.

A monarch has a duty to his subjects.
national, subject

అర్థం : ఒకరికన్నా ఎక్కువ మంది సమూహం

ఉదాహరణ : ప్రజల హితంకోరి పనిచేయాలి

పర్యాయపదాలు : జగతి, జనాభా, జనులు, ప్రజలు, లోకులు

बहुत से व्यक्तियों का समूह।

लोगों के हित में काम करना चाहिए।
जन, जन समुदाय, जन समूह, जनमानस, पब्लिक, लोक, लोग

The common people generally.

Separate the warriors from the mass.
Power to the people.
hoi polloi, mass, masses, multitude, people, the great unwashed

జనం పర్యాయపదాలు. జనం అర్థం. janam paryaya padalu in Telugu. janam paryaya padam.