పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి జగడాలమారి అనే పదం యొక్క అర్థం.

జగడాలమారి   నామవాచకం

అర్థం : గొడవలు పెట్టే స్త్రీ

ఉదాహరణ : ఒక జగడాలమారి గూర్చి మాటల్లో వచ్చి సీత గీతలకు గొడవ నెలకొంది.

झगड़ा लगानेवाली स्त्री।

एक कुटनी की बातों में आकर सीता और गीता लड़ बैठीं।
अर्जुनी, कुटनी

A scolding nagging bad-tempered woman.

shrew, termagant

జగడాలమారి   విశేషణం

అర్థం : ఎప్పుడూ గొడవ పడుతుండేవారు.

ఉదాహరణ : పోలీసులు కొద్ది మంది జగడాలమారులను తమ ఆధీనములోనికి తీసుకొన్నారు.

పర్యాయపదాలు : రౌడి

दंगा करनेवाला।

पुलिस ने कुछ दंगई व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया है।
दंगई, दंगाई, दंगाबाज, दंगाबाज़, दंगेबाज, दंगेबाज़, दंगैत, बलवाई

Ready and able to resort to force or violence.

Pugnacious spirits...lamented that there was so little prospect of an exhilarating disturbance.
They were rough and determined fighting men.
pugnacious, rough

అర్థం : తగువును పుట్టించేవాడు

ఉదాహరణ : జగడాలమారికి దూరంగా ఉండడం ఎంతైనా మంచిది

పర్యాయపదాలు : జగడగొండి

Given to or characterized by argument.

An argumentative discourse.
Argumentative to the point of being cantankerous.
An intelligent but argumentative child.
argumentative

జగడాలమారి పర్యాయపదాలు. జగడాలమారి అర్థం. jagadaalamaari paryaya padalu in Telugu. jagadaalamaari paryaya padam.