పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి జకుటము అనే పదం యొక్క అర్థం.

జకుటము   నామవాచకం

అర్థం : మొరిగే జంతువు

ఉదాహరణ : కుక్క రాత్రంతా భౌ-భౌ అనడం ద్వారా అమ్మ రాత్రంతా నిద్రపోలేదు.

పర్యాయపదాలు : అలిపకము, కుకురము, కుక్క, కుక్కుటము, గృహమృగము, గ్రామమృగము, గ్రామసింహం, నాయి, మృగదంశకము, రత్రవణము, వృకరాతి, శయాలువు, శునకము, శ్వానము, సారమేయము, సూచకము

జకుటము పర్యాయపదాలు. జకుటము అర్థం. jakutamu paryaya padalu in Telugu. jakutamu paryaya padam.