పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి జంట అనే పదం యొక్క అర్థం.

జంట   నామవాచకం

అర్థం : శరీరంలో ఏవైనా రెండు అవయవాల కూడిక.

ఉదాహరణ : నా వేల్ల జంట నొప్పి పుడుతుంది.

పర్యాయపదాలు : జత, జోడి

शरीर के अंगों की गाँठ या जोड़ जहाँ से वे झुकते या मुड़ते हैं।

मेरी उँगलियों के जोड़ों में दर्द है।
अवयव संधि, अवयव सन्धि, गाँठ, गांठ, जोड़, पर्व, पोर, संधि, सन्धि

(anatomy) the point of connection between two bones or elements of a skeleton (especially if it allows motion).

articulatio, articulation, joint

అర్థం : రెండుగా వుండటం

ఉదాహరణ : ఈ వస్తాదుల జంట బాగుంది.

పర్యాయపదాలు : జత, జోడి

वे दो जो बराबरी के हों।

इन पहलवानों की जोड़ी अच्छी है।
जोड़, जोड़ा, जोड़ी

Two items of the same kind.

brace, couple, couplet, distich, duad, duet, duo, dyad, pair, span, twain, twosome, yoke

అర్థం : ఒకదానికి ఇంకొకటి

ఉదాహరణ : వేటగాడు క్రౌంచ పక్షి జంట లో ఒక దానిని కొట్టాడ.

పర్యాయపదాలు : అమడ, ఈడు, ఉద్ది, కవల, జోడి, దొందు, రెండు

नर और मादा का युग्म।

बहेलिये ने क्रौंच पक्षी के जोड़े में से एक को मार दिया।
जुगल, जोट, जोड़, जोड़ा, जोड़ी, मिथुन, यमल, युग, युगम, युगल, युग्म

అర్థం : ఎల్లపుడు తోడుగా ఉండెడివారు.

ఉదాహరణ : రామ్ మరియు శామ్ చక్కని జోడీ ఎప్పుడు కలిసే ఉంటారు.

పర్యాయపదాలు : జోడీ

वह जो हमेशा किसी के साथ रहता हो।

राम और श्याम असली जोड़ीदार हैं जहाँ भी जाते हैं साथ ही जाते हैं।
जोड़िया, जोड़ीदार, हमजोली

అర్థం : ఇద్దరు వ్యక్తులు ,వస్తువులు కలిసి ఉండేటువంటి స్థితి

ఉదాహరణ : వాళ్ళ జంట చూడ ముచ్చటగా వుంది

పర్యాయపదాలు : జత

दो व्यक्ति, वस्तु आदि जो एक-दूसरे के सहयोगी या सम्बद्ध हों।

उनकी जोड़ी बड़ी अच्छी लगती है।
जुगल, जोट, जोड़, जोड़ा, जोड़ी, यमल, युग, युगम, युगल, युग्म

A pair who associate with one another.

The engaged couple.
An inseparable twosome.
couple, duet, duo, twosome

అర్థం : ఒక రకపు రెండు వస్తువులు

ఉదాహరణ : ఈ పావురాల జంటబాగా ఉన్నది

साथ-साथ काम में आने वाले बैल, घोड़े आदि पशु।

किसान बैलों की जोड़ी और हल लेकर खेत की ओर जा रहा था।
जुगल, जोट, जोड़, जोड़ा, जोड़ी, यमल, युग, युगम, युगल, युग्म

Two items of the same kind.

brace, couple, couplet, distich, duad, duet, duo, dyad, pair, span, twain, twosome, yoke

అర్థం : ఒకే దానిలా కనిపించే ఇంకో వస్తువు వుండటం

ఉదాహరణ : సంవత్సరంలో నాకూతురి బూట్లు చెప్పులు ఐదు జతలు కనిపిస్తాయి.

పర్యాయపదాలు : జత, జోడు

एक ही तरह की एवं साथ-साथ काम में आनेवाली दो चीज़ें जो एक इकाई के रूप में मानी जाएँ।

मेरी बेटी को साल में पाँच जोड़ी जूते-चप्पल लगते हैं।
जोट, जोड़, जोड़ा, जोड़ी

A set of two similar things considered as a unit.

brace, pair

జంట పర్యాయపదాలు. జంట అర్థం. janta paryaya padalu in Telugu. janta paryaya padam.