పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి జంగుపిల్లి అనే పదం యొక్క అర్థం.

జంగుపిల్లి   నామవాచకం

అర్థం : పిల్లిజాతికి చెందిన ఒక అడవి జంతువు

ఉదాహరణ : వేటగాడు అడవిపిల్లిని వేటాడాడు.

పర్యాయపదాలు : అడవిపిల్లి, బావురుగాడు, బావురుపిల్లి

बिल्ली की जाति का एक जंगली जानवर।

शिकारी ने बनबिलाव का शिकार किया।
अरण्यमार्जार, जंगली बिल्ला, पूतिशारिजा, बन बिलाव, बन-बिलाव, बनबिलाव, वन बिलाव, वन-बिलाव, वनबिलाव

Any small or medium-sized cat resembling the domestic cat and living in the wild.

wildcat

జంగుపిల్లి పర్యాయపదాలు. జంగుపిల్లి అర్థం. jangupilli paryaya padalu in Telugu. jangupilli paryaya padam.