పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి చోరుడు అనే పదం యొక్క అర్థం.

చోరుడు   నామవాచకం

అర్థం : అది ఎవరి వృత్తి అయితే దొంగిలిచుటో లేదా ప్రజలని దొచుకూంటారో.

ఉదాహరణ : దోపిడిదారులు పూర్తి బస్సును దోచుకోన్నారు.

పర్యాయపదాలు : దొంగ, దోపిడిదారులు

वह जिसका पेशा ही लूटना हो या जो लोगों को लूटता हो।

लुटेरों ने पूरी बस को लूट लिया।
अपहर्ता, अपहारक, अपहारी, ढास, पाटच्चर, लुंटाक, लुटनिहार, लुटवैया, लुटेरा, लुण्टाक

Someone who attacks in search of booty.

marauder, piranha, predator, vulture

చోరుడు పర్యాయపదాలు. చోరుడు అర్థం. chorudu paryaya padalu in Telugu. chorudu paryaya padam.