పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి చేరవలసిన అనే పదం యొక్క అర్థం.

చేరవలసిన   విశేషణం

అర్థం : పోవల్సిన

ఉదాహరణ : మేము సౌకర్యంగా తన బండిలో వెళ్ళదగిన స్థలం వరకు వెళ్ళాము.

పర్యాయపదాలు : వెళ్ళదగిన, వెళ్ళవలసిన

जहाँ जाना हो।

हम सुविधासार अपनी निजी गाड़ी से गंतव्य स्थल तक जा सकते हैं।
गंतव्य, गन्तव्य

చేరవలసిన పర్యాయపదాలు. చేరవలసిన అర్థం. cheravalasina paryaya padalu in Telugu. cheravalasina paryaya padam.