పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి చెడునడత అనే పదం యొక్క అర్థం.

చెడునడత   నామవాచకం

అర్థం : చెడ్డ ప్రవర్తన కలిగియుండే భావన.

ఉదాహరణ : చెడునడత నుండి మనం కాపాడుకోవాలి.

పర్యాయపదాలు : అనాచారం, చెడుఆచరణ, చెడుతనం, చెడుప్రవర్తన, దురాచారం, దుర్మార్గం


ఇతర భాషల్లోకి అనువాదం :

दुश्चरित्र होने की अवस्था या भाव।

दुश्चरित्रता से बचना चाहिए।
अनाचारिता, चरित्रहीनता, दुराचारिता, दुश्चरितता, दुश्चरित्रता, नष्टता, बदचलनी, भ्रष्टता

అర్థం : ముఖమున చెడుభావము

ఉదాహరణ : రామ్ యొక్క చెడుప్రవర్తన వలన శ్యామ్ దూరమయ్యాడు.

పర్యాయపదాలు : చెడుప్రవర్తన


ఇతర భాషల్లోకి అనువాదం :

ख़राब चेष्टा।

राम की कुचेष्टा के बाद भी श्याम अपने काम में सफ़ल हुआ।
कुचेष्टा, कुप्रयत्न, बुरी चेष्टा

చెడునడత పర్యాయపదాలు. చెడునడత అర్థం. chedunadata paryaya padalu in Telugu. chedunadata paryaya padam.