పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి చెట్టు అనే పదం యొక్క అర్థం.

చెట్టు   నామవాచకం

అర్థం : కొమ్మలు, ఆకులను కలిగి ఉండేది

ఉదాహరణ : చెట్టు వలన మనిషికి చాలా ఉపయోగాలు ఉన్నాయి.

పర్యాయపదాలు : అవనీరుహం, కరాళికం, చంకురం, తరువు, పత్రి, పుష్పదం, భూరుహం, మహీజం, మాను, వనస్పతి, విటపి, వృక్షం, శాలము, శిఖరి, శృంగి, స్కంధి, స్థిరం, హరిద్రువు

A tall perennial woody plant having a main trunk and branches forming a distinct elevated crown. Includes both gymnosperms and angiosperms.

tree

అర్థం : గాలిని నీడను ఇచ్చే పెద్ద మొక్క

ఉదాహరణ : అమ్మ ఇంటి పక్కన చెట్టు నాటింది.

एक मिठाई जो खोवे और शक्कर आदि के योग से बनती है और इसका आकार गोल और चिपटा होता है।

माँ ने घर पर ही पेड़े बनाये हैं।
पेड़ा, पेरा

A food rich in sugar.

confection, sweet

చెట్టు పర్యాయపదాలు. చెట్టు అర్థం. chettu paryaya padalu in Telugu. chettu paryaya padam.