పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి చుట్టాలు అనే పదం యొక్క అర్థం.

చుట్టాలు   నామవాచకం

అర్థం : వారి వంశానికి చెందినవారు లేక రక్త సంబంధం కలిగినవారు

ఉదాహరణ : స్వజనులకు లాభాన్ని చేకూర్చే భావనతో పని చేయడం సమాజానికి మంచిదికాదు.

పర్యాయపదాలు : కుటుంబీకులు, బంధువులు, సొంతవారు, స్వజనులు

अपने कुल के लोग।

स्वजन कल्याण की भावना से काम करना, समाज के हित में नहीं होता।
कुटुंबी, कुटुम्बी, परिजन, भाई भतीजा, भाईबंधु, स्वजन

అర్థం : మన ఇంటికి సంబంధించిన మనుషులు

ఉదాహరణ : నా బంధువులతో పాటు కూర్చొని అన్నం తింటున్నాను.

పర్యాయపదాలు : పరివారం, బంధువులు

एक घर के लोग या एक ही कर्ता के अधीन या संरक्षण में रहने वाले लोग।

मेरा परिवार साथ में बैठकर खाना खाता है।
अभिजन, कुटुंब, कुटुम्ब, कुनबा, कुरमा, घर, परिवार, परिवारजन, फैमली, फैमिली

A social unit living together.

He moved his family to Virginia.
It was a good Christian household.
I waited until the whole house was asleep.
The teacher asked how many people made up his home.
The family refused to accept his will.
family, home, house, household, menage

చుట్టాలు పర్యాయపదాలు. చుట్టాలు అర్థం. chuttaalu paryaya padalu in Telugu. chuttaalu paryaya padam.