పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి చీకటి అనే పదం యొక్క అర్థం.

చీకటి   నామవాచకం

అర్థం : ఖాళీగా వుండడం.

ఉదాహరణ : భార్య మరణించిన తర్వాత అతని జీవితంలో శూన్యం వచ్చింది

పర్యాయపదాలు : శూన్యం

रिक्त या खाली होने की अवस्था या भाव।

पत्नी की मौत के बाद उसके जीवन में रिक्तता आ गई।
ख़ालीपन, खालीपन, राहित्य, रिक्तता, रीतापन, शून्यता

The state of containing nothing.

emptiness

అర్థం : వెలుగు లేకపోవటం

ఉదాహరణ : సూర్యుడు అస్తమించటంతో అంతట అంధకారం అవుతుంది.

పర్యాయపదాలు : అంధకారం, ఇర్లు, కారుమబ్బు, చీకువాలు, తిమిరం, ధ్వాంతం, నభోరజస్సు, నిశాచర్మం, నీలపంకం, భూచ్చాయ, మబ్బు, రజోబలం, శ్వామిక

Absence of light or illumination.

dark, darkness

చీకటి పర్యాయపదాలు. చీకటి అర్థం. cheekati paryaya padalu in Telugu. cheekati paryaya padam.