పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి చిరిగిపోయిన వస్త్రాలు అనే పదం యొక్క అర్థం.

అర్థం : ఎప్పుడో తీసుకుని బాగా వాడిన చివరి దశకొచ్చిన బట్టలు.

ఉదాహరణ : రమా చిరిగినపాతదుస్తులు ఇచ్చి పాత్రలను తీసుకుంది.

పర్యాయపదాలు : చినిగిపోయిన పాత దుస్తులు, పాత బట్టలు

फटा-पुराना कपड़ा।

रमा ने चीथड़े बदलकर बरतन लिए।
गड़गूदड़, चिथड़ा, चीथड़ा, जीर्ण परिधान, लत्ता

A small piece of cloth or paper.

rag, shred, tag, tag end, tatter

చిరిగిపోయిన వస్త్రాలు పర్యాయపదాలు. చిరిగిపోయిన వస్త్రాలు అర్థం. chirigipoyina vastraalu paryaya padalu in Telugu. chirigipoyina vastraalu paryaya padam.