పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి చిన్న అనే పదం యొక్క అర్థం.

చిన్న   నామవాచకం

అర్థం : అతి చిన్నదైన అవస్థ.

ఉదాహరణ : సూక్ష్మత యొక్క కారణం చాలా వరకు అన్ని జీవులణు చూడలేం.

పర్యాయపదాలు : అణుత్వం, అణువు, కుఱచ, సూక్ష్మత

सूक्ष्म होने की अवस्था या भाव।

सूक्ष्मता के कारण बहुत सारे जीव दिखाई नहीं देते।
बारीक़ी, बारीकी, महीनी, सूक्ष्मता

The property of being very small in size.

Hence the minuteness of detail in the painting.
diminutiveness, minuteness, petiteness, tininess, weeness

చిన్న   విశేషణం

అర్థం : ఎవరు తరువాత జన్మించి ఉంటారో.

ఉదాహరణ : లక్ష్మణుడు రాముని అనుజుడు.

పర్యాయపదాలు : అనుజుడు, కనిష్ట

जिसका जन्म बाद में हुआ हो।

लक्ष्मण राम के अनुज भ्राता थे।
अनुज, अनुजन्मा, अनुजात, अवरज, कनिष्ठ, छोटा, लघु

అర్థం : సూక్ష్మానికి చెందిన

ఉదాహరణ : పిల్లవాడు ఆంగ్ల వర్ణమాలని చిన్న అక్షరాలతో రాస్తున్నాడు.

* एक प्रकार का (अक्षर)।

बच्चा अंग्रेजी वर्णमाला को छोटे अक्षरों में लिख रहा है।
छोटा

Lowercase.

Little a.
Small a.
E.e.cummings's poetry is written all in minuscule letters.
little, minuscule, small

చిన్న పర్యాయపదాలు. చిన్న అర్థం. chinna paryaya padalu in Telugu. chinna paryaya padam.