పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి చిందరవందరమైన అనే పదం యొక్క అర్థం.

చిందరవందరమైన   విశేషణం

అర్థం : క్రమ పద్దతిలో లేకపోవుట.

ఉదాహరణ : చిందరవందరమైన పుస్తకాలను క్రమ రూపంలో పెట్టాడు.

పర్యాయపదాలు : క్రమరహితమైన, క్రమహీనమైన


ఇతర భాషల్లోకి అనువాదం :

Not arranged in order.

disordered, unordered

చిందరవందరమైన పర్యాయపదాలు. చిందరవందరమైన అర్థం. chindaravandaramaina paryaya padalu in Telugu. chindaravandaramaina paryaya padam.