పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి చప్పిడిముక్కుగల అనే పదం యొక్క అర్థం.

అర్థం : ముక్కు లోనికి నొక్కినట్లు ఉండే స్థితి

ఉదాహరణ : చైనా, జపాన్, టిబెట్ మొదలైన దేశ ప్రజలు చప్పిడి ముక్కు కలిగి ఉంటారు

పర్యాయపదాలు : ముక్కిడిగల

जिसकी नाक चपटी हो।

चीन, जापान, तिब्बत आदि के लोग नकचिपटे होते हैं।
अवरीट, चपटी नाक वाला, नकचिपटा

Having a blunt nose.

A pug-nosed boy with freckles.
A snub-nosed automatic.
pug-nose, pug-nosed, short-nosed, snub-nosed

చప్పిడిముక్కుగల పర్యాయపదాలు. చప్పిడిముక్కుగల అర్థం. chappidimukkugala paryaya padalu in Telugu. chappidimukkugala paryaya padam.