పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి చతుర్థాంశము అనే పదం యొక్క అర్థం.

చతుర్థాంశము   నామవాచకం

అర్థం : ఏదేని ఒక వస్తువు యొక్క నాలుగుభాగాలలో ఒకటి.

ఉదాహరణ : ఈ పని యొక్క నాలుగవభాగము అయిపోయింది.

పర్యాయపదాలు : నాలుగవభాగం, నాలుగవవంతు, నాల్గవ భాగము, నాల్గవవంతు

किसी वस्तु आदि के चार भागों में से एक।

इस काम का चतुर्थांश हो चुका है।
क्वॉर्टर, चतुर्थांश, चौथा भाग, चौथाई, चौथाई भाग, पाव, पौआ, पौवा

One of four equal parts.

A quarter of a pound.
fourth, fourth part, one-fourth, one-quarter, quarter, quartern, twenty-five percent

చతుర్థాంశము పర్యాయపదాలు. చతుర్థాంశము అర్థం. chaturthaamshamu paryaya padalu in Telugu. chaturthaamshamu paryaya padam.