పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి చక్కగా అనే పదం యొక్క అర్థం.

చక్కగా   క్రియా విశేషణం

అర్థం : సరైన విధంగా

ఉదాహరణ : ఏ పనైన పద్ధతిగా చేయాలి.

పర్యాయపదాలు : పద్ధతిగా, సక్రమంగా

In a systematic or consistent manner.

They systematically excluded women.
consistently, systematically

అర్థం : అటుఇటు కాకుండా

ఉదాహరణ : వాళ్లు నీతో సూటిగా చర్చించలేదు.

పర్యాయపదాలు : నేరుగా, సూటిగా

इधर-उधर किए बिना।

उन्होंने आपका सीधे ज़िक्र नहीं किया।
प्रत्यक्ष, सीधा

అర్థం : వివేకంతో

ఉదాహరణ : మీ అబ్బాయి నాతో చక్కగా మాట్లాడాడు.

పర్యాయపదాలు : మంచిగా

* सावधानी या शिष्टाचार के साथ।

आपके बेटे ने मेरे साथ अच्छी तरह बात की।
अच्छी तरह, अच्छी तरह से, अच्छे से, सुचारु रूप से

With prudence or propriety.

You would do well to say nothing more.
Could not well refuse.
well

చక్కగా పర్యాయపదాలు. చక్కగా అర్థం. chakkagaa paryaya padalu in Telugu. chakkagaa paryaya padam.