దయచేసి ప్రకటనలను తీసివేయడానికి సభ్యత్వాన్ని పొందండి. అమర్‌కోష్‌లో కొత్త పదాలు మరియు నిర్వచనాలను జోడించడంలో మరియు ఇతర భాష సంబంధిత లక్షణాలను జోడించడంలో సభ్యత్వ రుసుము సహాయపడుతుంది.
పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి ఙ్ఞానంలేని అనే పదం యొక్క అర్థం.

ఙ్ఞానంలేని   విశేషణం

అర్థం : తెలుసుకొనే ఙ్ఞానం లేకపోవడం.

ఉదాహరణ : అఙ్ఞానవంతమైన వారికి భగవంతుని గురించి తెలియదు.

పర్యాయపదాలు : అఙ్ఞానమైన, అర్థంచేసుకోలేని, తెలివిలేని, బోధపడని

जो ज्ञेय न हो या समझ से परे हो या जिसे जाना न जा सके।

हम जैसे मूर्खों के लिए ईश्वर अज्ञेय है।
अगम, अगम्य, अज्ञेय, अमेय, अमेव, अलेख, अलेखा, अविगत, अवेद्य, ज्ञानातीत, बोधातीत

Not knowable.

The unknowable mysteries of life.
unknowable

ఙ్ఞానంలేని పర్యాయపదాలు. ఙ్ఞానంలేని అర్థం. ngnjaanamleni paryaya padalu in Telugu. ngnjaanamleni paryaya padam.