పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి ఘనత అనే పదం యొక్క అర్థం.

ఘనత   నామవాచకం

అర్థం : ఉన్నతమైనది

ఉదాహరణ : హిందీ సాహిత్యంలో ప్రేమ్ చంద్ యొక్క గొప్పతనాన్ని చెప్పడంలోఅతిశయోక్తి లేదు.

పర్యాయపదాలు : కీర్తి, గొప్పతనం, ప్రశంస, శ్రేష్ఠమైనది

The property possessed by something or someone of outstanding importance or eminence.

greatness, illustriousness

అర్థం : శక్తి,వీరత్వం మొదలైనవాటివల్ల ప్రభావము లేదా దీనిని చూచి శత్రువులు భయపడుతారు

ఉదాహరణ : రావణుని ప్రతాపం వలన దేవతలు కూడా భయపడ్డారు

పర్యాయపదాలు : ప్రతాపం, ప్రభావం, మహత్వం

शक्ति, वीरता आदि का ऐसा प्रभाव जिससे विरोधी दबे रहें।

रावण के रौब से देव भी आतंकित थे।
इकबाल, इक़बाल, दाप, दाब, प्रताप, रोब, रौब

అర్థం : పేరు ప్రతిష్టలకు సంబంధించినది

ఉదాహరణ : మన దేశం యొక్క గౌరవం మన చేతులలోనే ఉంది.

పర్యాయపదాలు : గౌరవం, దివ్యత్వం, ప్రఖ్యాతి, మర్యాద ప్రతిష్ట, మహత్వం

किसी का महत्व बढ़ने की अवस्था या भाव।

देश का गौरव देशवासियों के हाथ में है।
आन, गरिमा, गौरव, मर्यादा, महात्म्य, महिमा, माहात्म्य, शान

The quality of being magnificent or splendid or grand.

For magnificence and personal service there is the Queen's hotel.
His `Hamlet' lacks the brilliance that one expects.
It is the university that gives the scene its stately splendor.
An imaginative mix of old-fashioned grandeur and colorful art.
Advertisers capitalize on the grandness and elegance it brings to their products.
brilliance, grandeur, grandness, magnificence, splendor, splendour

ఘనత పర్యాయపదాలు. ఘనత అర్థం. ghanata paryaya padalu in Telugu. ghanata paryaya padam.