పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి గాలిపటం అనే పదం యొక్క అర్థం.

గాలిపటం   నామవాచకం

అర్థం : కాగితపు ఆటవస్తువు దీనికి దారముకట్టి ఆకాశములో ఎగురవేస్తారు

ఉదాహరణ : పిల్లలు మైదానములో గాలిపటాలను ఎగురవేస్తున్నారు.

काग़ज़ का खिलौना जो धागे के सहारे आकाश में उड़ता है।

बच्चे मैदान में पतंग उड़ा रहे हैं।
कनकैया, गुड्डी, चंग, पतंग

Plaything consisting of a light frame covered with tissue paper. Flown in wind at end of a string.

kite

అర్థం : కాగితం తయారుచేసి గాలిలో ఎగరేయడానికి దారంతో కట్టిన ఆటవస్తువు

ఉదాహరణ : సలీం గాలిపటం తునిగిపోయింది.

बड़ी पतंग।

सलीम का गुड्डा कट गया।
कनकौवा, गुड्डा

గాలిపటం పర్యాయపదాలు. గాలిపటం అర్థం. gaalipatam paryaya padalu in Telugu. gaalipatam paryaya padam.