పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి ఖజ్జూరపు చెట్టు అనే పదం యొక్క అర్థం.

ఖజ్జూరపు చెట్టు   నామవాచకం

అర్థం : తాటి చెట్టు వలె ఉంటుంది, దీని పండ్లు తియ్యగా ఉంటాయి. ఎడారిలో ఎక్కువగా పెరుగుతాయి.

ఉదాహరణ : ఖజ్జూర వృక్షం పొడవుగా ఉండదు, మరియు చెట్టు కొమ్మలు లేకుండా ఉంటుంది.

పర్యాయపదాలు : ఖజ్జూర వృక్షం

ताड़ की तरह का एक पेड़ जो प्रायः रेगिस्तान में होता है और जिसमें बेर के आकार के लंबोतरे मीठे फल लगते हैं।

खजूर वृक्ष लम्बा एवं शाखा रहित होता है।
कनक, खजूर, खजूर वृक्ष, खरजूर, खरजूर वृक्ष, खर्जूर, खर्जूर वृक्ष, नख़्ल, नख्ल, मधुक्षीर, मधुक्षीरक, महारस, स्कंदफला, स्कन्दफला

Tall tropical feather palm tree native to Syria bearing sweet edible fruit.

date palm, phoenix dactylifera

ఖజ్జూరపు చెట్టు పర్యాయపదాలు. ఖజ్జూరపు చెట్టు అర్థం. khajjoorapu chettu paryaya padalu in Telugu. khajjoorapu chettu paryaya padam.