పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి ఖచరుడు అనే పదం యొక్క అర్థం.

ఖచరుడు   నామవాచకం

అర్థం : అమృతం త్రాగి అమరులై స్వర్గంలో ఉంటూ పూజలందుకునేవారు

ఉదాహరణ : ఈ మందిరంలో అనేక దేవతల విగ్రహాలను స్థాపించారు

పర్యాయపదాలు : అజరుడు, అమర్త్యుడు, అమృతపుడు, అమృతబంధు, అమృతాశి, అసురారి, డేవర, దనుజారి, దివిజుడు, దేవుడు, పూజితుడు, సురుడు

Any supernatural being worshipped as controlling some part of the world or some aspect of life or who is the personification of a force.

deity, divinity, god, immortal

ఖచరుడు పర్యాయపదాలు. ఖచరుడు అర్థం. khacharudu paryaya padalu in Telugu. khacharudu paryaya padam.