పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి ఖగోళ శాస్త్రజ్ఞుడు అనే పదం యొక్క అర్థం.

అర్థం : అంతరిక్షం గూర్చి బాగా తెలిసినవాడు లేదా పరిశోధన చేసినవాడు, కొత్త విషయాలు కనుగొనేవాడు.

ఉదాహరణ : వరాహ మిహిర్ ఒక ప్రసిద్ధ ఖగోళ శాస్త్రజ్ఞుడు.

పర్యాయపదాలు : ఖగోళ విజ్ఞాని, ఖగోళ వైజ్ఞానికుడు, ఖగోళ శాస్త్రవేత్త, ఖగోళవేత్త

A physicist who studies astronomy.

astronomer, stargazer, uranologist

ఖగోళ శాస్త్రజ్ఞుడు పర్యాయపదాలు. ఖగోళ శాస్త్రజ్ఞుడు అర్థం. khagola shaastrajnyudu paryaya padalu in Telugu. khagola shaastrajnyudu paryaya padam.