పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి ఖగోళమైన అనే పదం యొక్క అర్థం.

ఖగోళమైన   నామవాచకం

అర్థం : ఆకాశంలోని గ్రహాలు మొదలగు వాటికి సంబంధించినది

ఉదాహరణ : సూర్యుడు , నక్షత్రాలు మొదలగునవి ఖగోళశాస్త్రంలోని రాశులు

दूरी नापने की इकाई जो निर्वात में प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी के बराबर होती है।

प्रकाश वर्ष से खगोलीय पिंडों के बीच की दूरी नापते हैं।
प्रकाश वर्ष, प्रकाशवर्ष

The distance that light travels in a vacuum in 1 year. 5.88 trillion miles or 9.46 trillion kilometers.

light year, light-year

ఖగోళమైన పర్యాయపదాలు. ఖగోళమైన అర్థం. khagolamaina paryaya padalu in Telugu. khagolamaina paryaya padam.