పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి ఖండాలు అనే పదం యొక్క అర్థం.

ఖండాలు   నామవాచకం

అర్థం : చిన్న చిన్న బద్దలుగా చేయడం

ఉదాహరణ : ఆ మందిరం పెద్ద-పెద్ద శిలా ఖండాలతో నిర్మించబడింది.

పర్యాయపదాలు : తునకలు, భాగాలు, ముక్కలు

किसी भी वस्तु का ठोस टुकड़ा।

यह मंदिर पत्थर के बड़े-बड़े टुकड़ों से बना है।
अवच्छेद, खंड, खण्ड, टुकड़ा, परखचा, परखच्चा, व्यवच्छेद

A solid piece of something (usually having flat rectangular sides).

The pyramids were built with large stone blocks.
block

ఖండాలు పర్యాయపదాలు. ఖండాలు అర్థం. khandaalu paryaya padalu in Telugu. khandaalu paryaya padam.