పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి ఖండన అనే పదం యొక్క అర్థం.

ఖండన   నామవాచకం

అర్థం : ఎవరి మాటనైన లేక సిద్దాంతాన్నైన వాదించే మాట.

ఉదాహరణ : భూమి స్థిరంగా ఉంది మరియు సూర్యుడి చలనంగలదనిన, ఈ మాటను మొట్టమొదట ఖండించినవాడు సోక్రటీసు.

పర్యాయపదాలు : విరోధించడం, వివాదం

किसी के वाक्य या सिद्धांत का खंडन करने के निमित्त या उसका विरोध करने के लिए कही हुई बात।

पृथ्वी स्थिर है और सूर्य गतिमान, इस बात का सर्वप्रथम प्रतिवाद सुकरात ने किया था।
अपनय, अपनयन, अपनोदन, अपवाद, उच्छेद, उच्छेदन, खंडन, खण्डन, टिरफिस, प्रतिवाद, विरोध

A defendant's answer or plea denying the truth of the charges against him.

He gave evidence for the defense.
defence, defense, demurrer, denial

ఖండన పర్యాయపదాలు. ఖండన అర్థం. khandana paryaya padalu in Telugu. khandana paryaya padam.