పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి ఖండగ్రహణం అనే పదం యొక్క అర్థం.

ఖండగ్రహణం   నామవాచకం

అర్థం : సూర్య లేదా చంద్రుని పై కొంత భాగం పడే గ్రహణం

ఉదాహరణ : ఈ రోజు సూర్యునిలో అంశగ్రహణం పట్టింది.

పర్యాయపదాలు : అంశగ్రహణం

वह अवस्था जब ग्रहण सूर्य या चंद्रमा के कुछ अंश पर ही लगता है।

आज सूर्य पर अंशग्रहण लगा है।
अंश ग्रहण, अंश-ग्रहण, अंशग्रहण, खंड ग्रहण, खंड ग्रास, खंड-ग्रहण, खंड-ग्रास, खंडग्रहण, खंडग्रास, खण्ड ग्रहण, खण्ड ग्रास, खण्ड-ग्रहण, खण्ड-ग्रास, खण्डग्रहण, खण्डग्रास

An eclipse in which the eclipsed body is only partially obscured.

partial eclipse

అర్థం : పూర్తి గ్రహణం కాని స్థితి

ఉదాహరణ : ఈ వారం పాక్షిక చంద్రగ్రహణం సంభవించబోతుంది.

పర్యాయపదాలు : పాక్షికగ్రహణం

ఖండగ్రహణం పర్యాయపదాలు. ఖండగ్రహణం అర్థం. khandagrahanam paryaya padalu in Telugu. khandagrahanam paryaya padam.