పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి ఖండం అనే పదం యొక్క అర్థం.

ఖండం   నామవాచకం

అర్థం : భూమిలో పెద్ద పెద్ద ప్రాకృతిక విభాగాలు

ఉదాహరణ : భారతదేశం ఆసియా ఖండంలో ఉంది.

పర్యాయపదాలు : మహాద్వీపం

पृथ्वी के स्थल भाग के बड़े-बड़े प्राकृतिक भू-भागों में से प्रत्येक।

भारत एशिया महाद्वीप में स्थित है।
महादेश, महाद्वीप

One of the large landmasses of the earth.

There are seven continents.
Pioneers had to cross the continent on foot.
continent

ఖండం పర్యాయపదాలు. ఖండం అర్థం. khandam paryaya padalu in Telugu. khandam paryaya padam.