పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి క్షిపణుడు అనే పదం యొక్క అర్థం.

క్షిపణుడు   నామవాచకం

అర్థం : వేటాడేవాడు

ఉదాహరణ : సాధు రూపంలో ఇద్దరు వేటగాళ్ళు వనంలో సంచరిస్తుండడం ఋషి చూశాడు.

పర్యాయపదాలు : అంపకాడు, అస్త్రి, కోదండి, ధనుర్ధరుడు, ధనుర్ధారి, ధనుష్కుడు, ధనుష్మంతుడు, విలుకాడు, వేటగాడు

A person who is expert in the use of a bow and arrow.

archer, bowman

క్షిపణుడు పర్యాయపదాలు. క్షిపణుడు అర్థం. kshipanudu paryaya padalu in Telugu. kshipanudu paryaya padam.