పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి క్షమించుట అనే పదం యొక్క అర్థం.

క్షమించుట   క్రియ

అర్థం : ఇతరుల నుండి కష్టము కలిగినప్పటికి వాటిని భరించి క్షమించి ప్రతీకారాన్ని తీర్చుకొనే ఆలోచన లేకుండుట.

ఉదాహరణ : ఎన్ని తప్పులు చేసినా కూడా అమ్మ మనలను క్షమిస్తుంది.

किसी के द्वारा पहुँचाये हुए कष्ट आदि को सह लेना और उसके प्रतिकार या दंड की इच्छा न करना।

लाख गलती के बावजूद महात्माजी ने उसे क्षमा किया।
क्षमा करना, क्षमा देना, बख़्शना, बख्शना, माफ करना, माफ़ करना, माफ़ी देना, माफी देना

Stop blaming or grant forgiveness.

I forgave him his infidelity.
She cannot forgive him for forgetting her birthday.
forgive

క్షమించుట పర్యాయపదాలు. క్షమించుట అర్థం. kshaminchuta paryaya padalu in Telugu. kshaminchuta paryaya padam.