పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి క్లిష్టపరిస్థితి అనే పదం యొక్క అర్థం.

అర్థం : రెండువైపులా సంఘటనలో పడవేయడం

ఉదాహరణ : అతడు నా వాహనం అడిగి నన్ను ధర్మసంఘటనలో పడేశాడు.

పర్యాయపదాలు : ధర్మసంఘటన

ऐसी स्थिति जिसमें दोनों ओर संकट दिखाई दे, कोई काम करने पर भी और न करने पर भी।

उसने मुझसे मेरा वाहन माँगकर मुझे धर्मसंकट में डाल दिया।
उभयसंकट, धर्मसंकट

State of uncertainty or perplexity especially as requiring a choice between equally unfavorable options.

dilemma, quandary

క్లిష్టపరిస్థితి పర్యాయపదాలు. క్లిష్టపరిస్థితి అర్థం. klishtaparisthiti paryaya padalu in Telugu. klishtaparisthiti paryaya padam.