పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి క్లాస్ అనే పదం యొక్క అర్థం.

క్లాస్   నామవాచకం

అర్థం : స్కూల్ లో ప్రతి సంవత్సరం మారేది

ఉదాహరణ : స్యామా విశ్వవిద్యాలయంలో నేనుకాడా తరగతిలో వున్నాను.

పర్యాయపదాలు : తరగతి


ఇతర భాషల్లోకి అనువాదం :

*एक साथ डिग्री प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों का समूह।

वह इस महाविद्यालय में उन्नीस सौ पचहत्तर की क्लास में थी।
ईयर, कक्षा, क्लास

A body of students who graduate together.

The class of '97.
She was in my year at Hoehandle High.
class, year

అర్థం : చదువులో విద్యార్హతను గురించి తెలిపేది

ఉదాహరణ : నువ్వు ఏ తరగతి చదువుతున్నావు.

పర్యాయపదాలు : తరగతి


ఇతర భాషల్లోకి అనువాదం :

पढ़ाई के क्रम में ऊँचा-नीचा स्थान।

तुम किस कक्षा में पढ़ते हो?
कक्षा, क्लास, दरजा, दर्जा

A body of students who are taught together.

Early morning classes are always sleepy.
class, course, form, grade

క్లాస్ పర్యాయపదాలు. క్లాస్ అర్థం. klaas paryaya padalu in Telugu. klaas paryaya padam.