పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి క్లారినెట్ అనే పదం యొక్క అర్థం.

క్లారినెట్   నామవాచకం

అర్థం : ఒక వాయిద్యం ఇది గాలి ఊదుటవలన వలన ధ్వని ఉత్పన్నం అవుతుంది

ఉదాహరణ : పిల్లనగ్రోవి ఒక ఊదుడు వాయిద్యం.

పర్యాయపదాలు : ఊదుడువాయిద్యం, నాగస్వరం, పిల్లనగ్రోవి, సన్నాయి


ఇతర భాషల్లోకి అనువాదం :

वह वाद्य जो हवा के दबाव या जोर से बजता हो।

बाँसुरी एक सुषिर वाद्य है।
ओष्ठ वाद्य, फूँक वाद्य, फूँकवाद्य, मुख वाद्य, शुषिर, शुषिर वाद्य, श्वास वाद्य, सुषिर, सुषिर वाद्य, सौषिर

క్లారినెట్ పర్యాయపదాలు. క్లారినెట్ అర్థం. klaarinet paryaya padalu in Telugu. klaarinet paryaya padam.