పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి క్రీడామైదానము అనే పదం యొక్క అర్థం.

క్రీడామైదానము   నామవాచకం

అర్థం : ఒక మైదానము. ఇందులో పిల్లలు, ఆటగాళ్ళు మొదలైనవారు ఆడుతారు.

ఉదాహరణ : మా పాఠశాలలో ఆట మైదానము చాలా పెద్దదిగా ఉంది.

పర్యాయపదాలు : ఆట స్థలము, క్రీడా స్థలము, క్రీడారంగము

वह मैदान जहाँ बच्चे, खिलाड़ी आदि खेलते हों।

हमारे विद्यालय का खेल मैदान बहुत बड़ा है।
अवलीला, आक्रीड, क्रीड़ा-स्थल, क्रीड़ांगन, क्रीड़ानक, क्रीड़ास्थल, खेल का मैदान, खेल मैदान, खेलमैदान, प्रांगण, मैदान

Yard consisting of an outdoor area for children's play.

playground

క్రీడామైదానము పర్యాయపదాలు. క్రీడామైదానము అర్థం. kreedaamaidaanamu paryaya padalu in Telugu. kreedaamaidaanamu paryaya padam.