పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి క్రీడనం అనే పదం యొక్క అర్థం.

క్రీడనం   నామవాచకం

అర్థం : శరీర వ్యాయామం కొరకు చేసే మనోరంజకమైన కార్యక్రమం.

ఉదాహరణ : ఆటలో గెలుపు ఓటములు ఉంటాయి

పర్యాయపదాలు : ఆట, కేళి, క్రీడ, విరంచి, సయ్యాట

मन बहलाने या व्यायाम के लिए उछल-कूद, दौड़-धूप या और कोई मनोरंजक कृत्य।

बच्चों का मन पढ़ाई की अपेक्षा खेलकूद में अधिक लगता है।
आक्रीडन, क्रीड़ा, खिलवाड़, खेल, खेल कूद, खेल-कूद, खेलकूद, खेलवाड़, मौज मस्ती, मौज-मस्ती, मौजमस्ती

An amusement or pastime.

They played word games.
He thought of his painting as a game that filled his empty time.
His life was all fun and games.
game

క్రీడనం పర్యాయపదాలు. క్రీడనం అర్థం. kreedanam paryaya padalu in Telugu. kreedanam paryaya padam.