పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి క్రాంతి అనే పదం యొక్క అర్థం.

క్రాంతి   నామవాచకం

అర్థం : రత్నాల నుండి వెలువడు వెలుగు.

ఉదాహరణ : వజ్రం యొక్క కాంతి కళ్ళుకు మిరమిట్లు కలుపుతున్నాయి.

పర్యాయపదాలు : అంశువు, కాంతి, ప్రకాశం, మినుకు, మెఱుగు, రవణం

रत्न की चमक-दमक या दीप्ति।

हीरे की चमक आँखों को चौंधिया रही थी।
उद्दीप्ति, चमक, द्युति, रत्न आभा

The visual property of something that shines with reflected light.

luster, lustre, sheen, shininess

క్రాంతి పర్యాయపదాలు. క్రాంతి అర్థం. kraanti paryaya padalu in Telugu. kraanti paryaya padam.