పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి క్రమ్ముకొన్న అనే పదం యొక్క అర్థం.

క్రమ్ముకొన్న   విశేషణం

అర్థం : చుట్టుకొనిబడి ఉన్నటువంటి.

ఉదాహరణ : మేఘాలతో క్రమ్ముకొన్న ఆకాశాన్ని పిల్లలు చూస్తున్నారు.

పర్యాయపదాలు : ఆవరించుకొన్న, కప్పబడిన, కమ్ముకొన్న, ముసురుకొను, మూయబడిన

जो किसी वस्तु आदि से ढका हुआ हो।

बालक मेघ से आच्छादित आकाश को देख रहा था।
अपिनद्ध, अपिबद्ध, अपिहित, अवगुंठित, अवगुण्ठित, आच्छन्न, आच्छादित, आवृत, आवृत्त, ढँका, ढका, ढका हुआ, तिरस्कृत, मंडित, संवृत

క్రమ్ముకొన్న పర్యాయపదాలు. క్రమ్ముకొన్న అర్థం. krammukonna paryaya padalu in Telugu. krammukonna paryaya padam.