పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి క్యూ అనే పదం యొక్క అర్థం.

క్యూ   నామవాచకం

అర్థం : ఒకక్రమంగా వుండటం

ఉదాహరణ : వాహనాలను హారన్ మోగిస్తూ ఒక వరుసలో పెట్టడం.

పర్యాయపదాలు : పంక్తి, పద్దతి, లైన్, వరుస


ఇతర భాషల్లోకి అనువాదం :

लोगों या वाहनों की पंक्ति जो किसी या कुछ की प्रतीक्षा कर रहे हों।

पंक्ति तोड़कर सवारी ढोनेवाले चालक की बहुत पिटाई हुई।
कतार, क़तार, पंक्ति, लाइन

A line of people or vehicles waiting for something.

queue, waiting line

క్యూ పర్యాయపదాలు. క్యూ అర్థం. kyoo paryaya padalu in Telugu. kyoo paryaya padam.