పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి క్యాబేజి అనే పదం యొక్క అర్థం.

క్యాబేజి   నామవాచకం

అర్థం : ఒక రకమైన ఆకుకూర ఇది ఆకులతో చుట్టబడి గుండ్రంగా ఉంటుంది

ఉదాహరణ : అమ్మ ఈ రోజు క్యాబేజీ ఒండుతోంది

పర్యాయపదాలు : కొసుగడ్డ


ఇతర భాషల్లోకి అనువాదం :

एक प्रकार की सब्जी जो पत्तों से गोल बँधी रहती है।

माँ आज पातगोभी की सब्जी बना रही है।
करमकल्ला, पत्तागोभी, पातगोभी, बंदगोभी

Any of various types of cabbage.

cabbage, chou

క్యాబేజి పర్యాయపదాలు. క్యాబేజి అర్థం. kyaabeji paryaya padalu in Telugu. kyaabeji paryaya padam.