పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి కోమటి అనే పదం యొక్క అర్థం.

కోమటి   నామవాచకం

అర్థం : భారతీయ వర్ణాలలో మూడవ వర్ణం. వీరు వ్యాపారం చేస్తారు.

ఉదాహరణ : సేఠ్ ధనిరామ్ వైశ్యుడు.

పర్యాయపదాలు : వైశ్యులు

भारतीय आर्यों के चार वर्णों में से तीसरे वर्ण का व्यक्ति जिसका मुख्य काम व्यापार करना है।

सेठ धनीराम वैश्य हैं।
बनिया, भूमिजीवी, वैश्य

A member of the mercantile and professional Hindu caste. The third of the four main castes.

vaisya

కోమటి పర్యాయపదాలు. కోమటి అర్థం. komati paryaya padalu in Telugu. komati paryaya padam.