పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి కొండ అనే పదం యొక్క అర్థం.

కొండ   నామవాచకం

అర్థం : భూమి మీద రాళ్ళతో నిండిన ఎతైన ప్రదేశం

ఉదాహరణ : హిమాయపర్వతం భారతదేశానికి ఉత్తర దిక్కులో ఉంది.

పర్యాయపదాలు : అచలం, అద్రి, అవనీధరం, అహర్యం, ఇలాధరం, ఉర్వీధరం, గిరి, గుబ్బలి, జీమూతం, దుర్గమం, ధరం, ధరణీధ్రం, నేలతాలుపు, పర్వతం, పుడమితాల్పు, భూధరం, మల, మహీధరం, వసుధాధరం, శృంగి, శైలం

A land mass that projects well above its surroundings. Higher than a hill.

mount, mountain

అర్థం : ఎత్తైన బండరాళ్ళు మరియు చెట్లతో కూడినది.

ఉదాహరణ : ఆ కొండలు చూడటానికి చాలా ఎత్తుగా ఉన్నాయి.

పర్యాయపదాలు : అద్రి, అవనీధరం, ఇలాధరం, ఉర్వీధరం, ఉర్వీభృత్త, గుట్ట, పర్వతం, బుబ్బలి, భూధరం, మెట్టమెట్టు, శంబరం, స్థిరం

वह पर्वत जो आकार में छोटा हो।

धावक दौड़ते हुए पहाड़ी पर चढ़ गया।
उपगिरि, छोटा पर्वत, टेकड़, टेकड़ी, टेकर, टेकरा, टेकरी, पहाड़ी, प्रतिगिरी, शिखरी

A local and well-defined elevation of the land.

They loved to roam the hills of West Virginia.
hill

కొండ పర్యాయపదాలు. కొండ అర్థం. konda paryaya padalu in Telugu. konda paryaya padam.