పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి కొంచెం అనే పదం యొక్క అర్థం.

కొంచెం   నామవాచకం

అర్థం : తక్కువ భాగం.

ఉదాహరణ : అతడు లడ్డును కొంచెం నోటిలో వేసుకొని రుచి చూసాడు.

పర్యాయపదాలు : అల్పం, కొంత, కొద్ది, గోరంత, రవ్వంత, లవం, సూక్ష్మం, స్వల్పం

किसी वस्तु, स्थान, अवधि आदि का थोड़ा या छोटा भाग।

वह औषधि का अल्पांश मुँह में डालकर कई गिलास पानी गटक गया।
अल्प अंश, अल्पांश, न्यून अंश, न्यूनांश

A small amount or duration.

He accepted the little they gave him.
little

కొంచెం   విశేషణం

అర్థం : చాలా తక్కువ ఒకటి లేదా రెండు

ఉదాహరణ : రోడ్డుపై ఒంటరిగా మనుషులు వెళ్ళేవారు

పర్యాయపదాలు : కొంత, తక్కువ

बहुत ही कम जैसे एक या दो।

सड़क पर इक्के-दुक्के लोग जा रहे थे।
इक्का दुक्का, इक्का-दुक्का, एक-दो, एक्का दुक्का, एक्का-दुक्का

(comparative of `few' used with count nouns) quantifier meaning a smaller number of.

Fewer birds came this year.
The birds are fewer this year.
Fewer trains were late.
fewer

కొంచెం   క్రియా విశేషణం

అర్థం : పరిమాణములో కొద్దిగా అని, చెప్పుటకుపయోగించే ప్రత్యయం.

ఉదాహరణ : తమరి పని కొంత మిగిలి ఉంది.

పర్యాయపదాలు : ఇంచుక, ఇసుమంత, కొంత, కొద్దిగా, గోరంత, తుచ్ఛం

थोड़े परिमाण में।

आपका काम कुछ बाकी है।
कुछ

To a small degree or extent.

His arguments were somewhat self-contradictory.
The children argued because one slice of cake was slightly larger than the other.
more or less, slightly, somewhat

అర్థం : చాలా తక్కువ లేక తక్కువ మోతాదులో

ఉదాహరణ : నాకు తనపై కొంచెం కూడా నమ్మకం లేదు.

పర్యాయపదాలు : కొద్దిగా

बहुत कम या बहुत कम मात्रा में या कुछ हद तक।

मुझे उस पर जरा भी विश्वास नहीं है।
आप ज़रा रुकिए मैं अभी आता हूँ।
आज मन जरा उदास है।
जरा, जरा-सा, ज़रा, ज़रा-सा, तनिक, थोड़ा, थोड़ा सा, थोड़ा-सा, यत्किंचित्, रत्तीभर, हल्का सा, हल्का-सा

Not much.

He talked little about his family.
little

కొంచెం పర్యాయపదాలు. కొంచెం అర్థం. konchem paryaya padalu in Telugu. konchem paryaya padam.