పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి కేసు అనే పదం యొక్క అర్థం.

కేసు   నామవాచకం

అర్థం : వకీలు యొక్క పని లేక వృత్తి

ఉదాహరణ : ప్రస్తుతం రామ్ యొక్క కేసు బాగా నడుస్తోంది


ఇతర భాషల్లోకి అనువాదం :

वकील का काम या पेशा।

आजकल राम की वकालत अच्छी चल रही है।
वकालत

Active support of an idea or cause etc.. Especially the act of pleading or arguing for something.

advocacy, protagonism

అర్థం : ఒకరి మీద ఇంకోకరు ఫిర్యాదు చేయడం

ఉదాహరణ : ఈ కేసు న్యాయాలయంలో విచారణలో ఉంది.

పర్యాయపదాలు : అభియోగం, దావా


ఇతర భాషల్లోకి అనువాదం :

अभियोग, अपराध, अधिकार या लेन-देन आदि से संबंध रखने वाला वह विवाद जो न्यायालय के सामने किसी पक्ष की ओर से विचार के लिए रखा जाए।

यह मुकदमा न्यायालय में विचाराधीन है।
अभियोग, कांड, काण्ड, केस, मामला, मुआमला, मुकदमा, मुकद्दमा, मुक़दमा, मुक़द्दमा, वाद

A comprehensive term for any proceeding in a court of law whereby an individual seeks a legal remedy.

The family brought suit against the landlord.
case, causa, cause, lawsuit, suit

కేసు పర్యాయపదాలు. కేసు అర్థం. kesu paryaya padalu in Telugu. kesu paryaya padam.