పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి కెంపు అనే పదం యొక్క అర్థం.

కెంపు   నామవాచకం

అర్థం : రత్నం నవరత్నాలలో ఒకటి

ఉదాహరణ : దశరథ రాజు ఖజాన మాణిక్యాలు మొదలైన రత్నాలతో నిండినది.

పర్యాయపదాలు : పద్మరాగం, మాణిక్యం

A transparent deep red variety of corundum. Used as a gemstone and in lasers.

ruby

కెంపు పర్యాయపదాలు. కెంపు అర్థం. kempu paryaya padalu in Telugu. kempu paryaya padam.