పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి కృషీవలుడు అనే పదం యొక్క అర్థం.

కృషీవలుడు   నామవాచకం

అర్థం : భూమిని నమ్ముకొని బ్రతికేవాడు

ఉదాహరణ : రైతు రాత్రి పూట శ్రమించి అతడు ఉత్పత్తి చేస్తాడు.

పర్యాయపదాలు : రైతు, వ్యవసాయకుడు

वह व्यक्ति जो कृषि या खेती करता हो।

किसान रात-दिन मेहनत करके अन्न उपजाते हैं।
काश्तकार, किसान, कृषक, खेतिहर, भूमिजीवी

A person who operates a farm.

farmer, granger, husbandman, sodbuster

కృషీవలుడు   విశేషణం

అర్థం : వ్యవసాయం చేసే వ్యక్తి

ఉదాహరణ : రైతు తన భూమిలోని వాటినే తన సేవకులకు ఇచ్చేవాడు

పర్యాయపదాలు : రైతు

खेती या कृषि कर्म के योग्य।

वे अपनी कृष्य भूमि का कुछ हिस्सा अपने सेवक को देना चाहते हैं।
कृष्य

(of farmland) capable of being farmed productively.

arable, cultivable, cultivatable, tillable

కృషీవలుడు పర్యాయపదాలు. కృషీవలుడు అర్థం. krisheevaludu paryaya padalu in Telugu. krisheevaludu paryaya padam.